Reglement

 1. De Loop Esch Door Tubbergen wordt georganiseerd door de Stichting Tubberger Esch Run.
 2. De deelnemer aan de looponderdelen van de Loop Esch Door Tubbergen verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan het reglement.
 3. Het reglement is eveneens van toepassing op de door het bestuur van de Loop Esch Door Tubbergen ingeschakelde medewerkers cq vrijwilligers.
 4. De deelnemer neemt deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel. De deelnemer wordt erop gewezen dat persoonlijke bezittingen niet worden bewaakt.
 5. Minimumleeftijd voor deelname aan de kidsrun: 2 jaar. Minimumleeftijd voor deelname aan de 5 km: 12 jaar. Minimumleeftijd voor deelname aan de 10 km: 14 jaar.
 6. De organisatie/wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen, op het moment dat deze zich niet houdt aan het wedstrijdreglement of zich onbehoorlijk of onsportief gedraagt. Of indien het om medische overwegingen noodzakelijk wordt geacht.
 7. Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 8. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht.
 9. Inschrijving voor het evenement is mogelijk door voorinschrijving via de website (www.loopeschdoor.nl) van het evenement  Na-inschrijving is voor elke afstand mogelijk op de dag zelf.
 10. Het tussentijds wijzigen van afstand is uitsluitend mogelijk tot 5 weken voor de wedstrijddag. Wijzigen van de afstand is slechts mogelijk wanneer de limiet van het aantal deelnemers op de betreffende afstand nog niet is bereikt. Er vindt geen restitutie plaats indien het inschrijfgeld voor de nieuwe afstand lager is. Indien het inschrijfgeld voor de nieuwe afstand hoger is, dan moeten de meerkosten handmatig worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de organisatie.
 11. Inschrijving is strikt persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.
 12. De organisatie behoudt zich het recht voor de Loop Esch Door Tubbergen af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgelden.
 13. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Indien de Loop Esch Door niet kan door gaan vanwege de 'Coronacrisis' krijgen deelnemers hun inschrijfgeld niet terug.
 14. De uitslagen van de wedstrijden voor de verschillende categorieën tijdens de Loop Esch Door Tubbergen en daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. Als service bieden wij de deelnemers ook de netto tijden aan in onze uitslagenlijsten. De uitslagen worden geregistreerd d.m.v. een tag/chip die is bevestigd op het startnummer. De eindverantwoordelijkheid over de uitslagen is in handen van de wedstrijdleiding.
 15. De deelnemer dient het startnummer op de borst te dragen. Over het startnummer mag niets heen gedragen worden. Het startnummer moet in zijn geheel gedragen worden en mag niet worden gevouwen. De kunststof afstandshouder mag niet worden verwijderd. De tag mag niet worden doorboord.
 16. Hardloopevenementen staat, uit veiligheidsoverwegingen, alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is niet toegestaan met honden (al dan niet aangelijnd) deel te nemen. Het is niet toegestaan per rolstoel deel te nemen met uitzondering van de G loop. Het is niet toegestaan dat uw begeleider/trainer/teamgenoot etc. meefietst / meerijdt. Hiervoor geldt een uitzondering bij de G-loop.
 17. Achter de laatste loper (die binnen de tijdslimiet loopt), rijdt een bezemwagen van de organisatie.
 18. De deelnemersgegevens worden opgenomen in een adressenbestand, welke gebruikt zal worden voor het informeren van deelnemers aan de Loop Esch Door Tubbergen. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan dient u dat schriftelijk kenbaar te maken bij de organisatie.
 19. Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze worden opgenomen in een uitslagenlijst.
 20. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie van de Loop Esch Door zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 21. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het organisatie of de wedstrijdleiding.
 22. Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.